'Cyfle unigryw': mae RSPCA Cymru yn chwilio am swyddog newydd i achub anifeiliaid yng Ngogledd Cymru

'Cyfle unigryw': mae RSPCA Cymru yn chwilio am swyddog newydd i achub anifeiliaid yng Ngogledd Cymru


Yr RSPCA yw'r elusen hynaf a mwyaf ei faint yn y wlad ar gyfer lles anifeiliaid, ac mae'n recriwtio Swyddog Achub Anifeiliaid yng Ngogledd Cymru. 

Bydd y Swyddogion Achub - sy'n safleoedd newydd yn arolygiaeth yr RSPCA - yn gwneud gwaith hanfodol i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau anifeiliaid. 

Mae lle unigryw i swyddogion achub yr RSPCA yn y gymdeithas sydd ohoni, gan mai nhw sydd ar y rheng flaen dros les anifeiliaid, gan achub pob math o anifeiliaid - o ddraenogod i bryfed cop anferth o wledydd eraill - yn ogystal â helpu'r bobl sy'n gofalu am yr anifeiliaid hyn.

Mae'r rôl hefyd yn cynnwys cydweithio â'r arolygwyr wrth ymchwilio i honiadau o esgeulustod a chreulondeb a allai arwain at erlyniadau - gall y rhan hon o'r swydd fod yn anodd ac mae angen i'r ymgeiswyr llwyddiannus fod yn gadarn wrth wynebu gwrthdaro. 

Mae lles anifeiliaid wedi'i ddatganoli yng Nghymru - sy'n golygu y bydd yr ymgeisydd llwyddiannus ar gyfer y Gogledd yn dysgu am ddeddfau lles anifeiliaid sy'n gynyddol wahanol yng Nghymru, yn ogystal â dysgu sut i achub a helpu anifeiliaid ar y rheng flaen. 

Meddai pennaeth arolygwyr yr RSPCA, Dermot Murphy: "Gan fy mod innau wedi dechrau fy ngyrfa mewn rôl ar lefel mynediad, rwy'n gwybod pa mor gyffrous yw'r cyfle hwn i'r ymgeisydd iawn. 

"Mae hon yn swydd anodd sydd angen cymeriad cadarn ond mae yna adegau sydd bron yn wyrthiol o hyfryd hefyd, fel symud anifeiliaid o sefyllfa lle maen nhw'n dioddef a'u gweld nhw'n gwella, yn gorfforol ac yn feddyliol. 

"Mae rhyddhau bywyd gwyllt bob amser yn wefr, mae tynnu llwynog yn rhydd ar ôl iddo gael ei hun yn sownd mewn rhwyd ar gae pêl-droed yn un enghraifft. Mae helpu perchennog trwy roi cyngor neu gymorth pan mae rhywun yn ei chael hi'n anodd hefyd yn brofiad gwerth chweil. 

"Yn aml trwy helpu unigolyn gallwch ddatrys problem i wella lles anifeiliaid. Cewch gyfle hefyd i wneud cyfweliadau ar y cyfryngau ac i weithio gyda thimau eraill yn yr RSPCA i chwarae eich rhan wrth helpu i godi ymwybyddiaeth am faterion lles ehangach."

Mae'r RSPCA hefyd am lenwi swyddi gwag yn Llundain, Surrey, Dorset, Wiltshire, Gorllewin Mersia, Swydd Gaerloyw, Swydd Warwig, Dyffryn Tafwys, Essex, Suffolk, Gorllewin Canolbarth Lloegr, Norfolk, Caergrawnt a Swydd Efrog - felly mae cyfle hefyd i weithio mewn rhannau eraill o'r Deyrnas Unedig. 

Mae'r hyfforddiant i swyddogion achub anifeiliaid yr un mor unigryw â'r swydd - gallwch ddisgwyl abseilio i lawr mynydd, nofio 50m yn eich dillad llawn a gwneud hyfforddiant achub d'r i ddod yn rhan o'r tîm gwych hwn. 

Gallai Swyddogion Achub Anifeiliaid gael eu galw allan i bob math o leoliadau, felly rhaid i ymgeiswyr beidio bod ag ofn uchder neu fannau cyfyng ac - wrth gwrs - dim alergeddau i anifeiliaid. 

Mae'n swydd sy'n gofyn llawer yn gorfforol, ond mae'r RSPCA yn gobeithio denu ymgeiswyr o bob cefndir gan fod angen pob math o bobl i adlewyrchu'r cymunedau maen nhw'n eu gwasanaethu yn ogystal ag yn abl i wynebu'r her. 

Rhaid i weithlu'r RSPCA adlewyrchu a deall y cymunedau amrywiol y mae'n gweithio gyda nhw, ac felly anogir ceisiadau gan bobl o bob cefndir, waeth beth fo'u hoedran, rhyw, hil, ffydd, cyfeiriadedd rhywiol, yn rhiant ai peidio neu eu statws perthynas. Anogir ceisiadau hefyd gan bobl sy'n gallu siarad Cymraeg.

Ychwanegodd Dermot: "Ein huchelgais yw cael arolygwyr yr RSPCA sy'n dod o gefndiroedd amrywiol; mae ein mudiad am fod yn gadarnle i amrywiaeth a thegwch. Yn hynny o beth, rydym yn frwdfrydig yn annog ceisiadau gan bobl o bob cefndir, wrth i ni ymdrechu i adlewyrchu a deall y cymunedau amrywiol rydyn ni'n gweithio gyda nhw ac yn eu helpu bob dydd ledled Cymru a Lloegr. 

"Gan fod swydd wag yng Cymru yn benodol, rydyn ni hefyd yn awyddus dros ben  i gael ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n siarad Cymraeg - wrth i ni geisio cyflawni mwy o'n gwaith rheng flaen yn nwy iaith swyddogol Cymru, lle bo hynny'n bosibl."

Ymhlith y Swyddogion Achub Anifeiliaid sy'n gweithio yng Nghymru mae Ellie West sydd wedi gweithio i'r RSPCA ers 13 blynedd yn ardal y Gorllewin. 

Mae gwaith achub diweddar Swyddogion y Gorllewin wedi cynnwys achub cath o fagl, dychwelyd dyfrgi i'r gwyllt ar ôl bod mewn cysylltiad â ffens drydan ac achub pum ystlum a oedd wedi cael eu canfod mewn sach sbwriel ar y ffordd

Meddai: "Rydw i wrth fy modd yn cael bod yn Swyddog Achub Anifeiliaid. Rydw i'n teimlo mor freintiedig fy mod i mewn sefyllfa i wneud gwahaniaeth go iawn i fywydau anifeiliaid bob dydd trwy fy ngwaith. 

"O fywyd gwyllt i anifeiliaid anwes, a chymaint mwy, does yr un dau ddiwrnod yr un peth - ond dydi'r wefr o achub anifail, neu ddychwelyd bywyd gwyllt yn ôl i'w gynefin, byth yn pallu. 

"Byddwn i'n annog unrhyw un sy'n caru anifeiliaid ac sydd am roi cynnig ar y pethau hyn i ymgeisio am y cyfle unigryw hwn. O'n cyfoeth o fywyd gwyllt, i aelwydydd di-ri sy'n dotio ar eu hanifeiliaid anwes, mae Cymru yn lle mor wych i weithio ym maes lles anifeiliaid a bydd y rôl hon yn gwneud gwir wahaniaeth ar y rheng flaen."

Mae cryfder seicolegol ac emosiynol yr un mor bwysig â ffitrwydd corfforol. Yn ogystal ag ymdopi â sefyllfaoedd trallodus, annifyr a thorcalonnus yn ymwneud ag anifeiliaid, mae'n rhaid i ymgeiswyr fod â sgiliau trin pobl a chyfathrebu cryf yn ogystal ag empathi i drin sefyllfaoedd anodd, hynod emosiynol sydd weithiau yn cynnwys gwrthdaro. 

Disgwylir i bawb yn yr RSPCA fyw yn ôl ei werthoedd craidd, sef bod yn dosturiol, yn ymrwymedig, yn onest, yn arbenigol ac yn ysbrydoliaeth.

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn treulio blwyddyn yn hyfforddi - dyma fideo ar-lein ynghylch beth i'w ddisgwyl. I ymgeisio, ewch i wefan yr RSPCA erbyn Gorffennaf 23.

Mae'r RSPCA hefyd yn recriwtio ar gyfer swyddog y wasg rhanbarthol, i ganolbwyntio ar ei waith yng Nghymru ac ar y ffin. Mae hon yn rôl ar gontract rhan-amser, tymor penodol ac mae'n gyfle i fynd ati'n rhagweithiol ac yn ymatebol i reoli'r gwaith gyda'r cyfryngau yng Nghymru a'r siroedd ar y ffin, sef Swydd Henffordd, Swydd Gaerwrangon, Swydd Amwythig a Swydd Stafford - gyda gweithio hyblyg ar gael. Mae rhagor o wybodaeth ynghylch sut i ymgeisio ar wefan yr RSPCA.